دانش ها و مهارت های تخصصی فروش حوزه ی بسیار گسترده ای را شامل می شود، موضوعاتی مانند فرصت یابی در بازار، روانشناسی مشتری، ارائه موثر کالا، مدیریت فروش و … از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی فروش است. در پایگاه دانش مدرسه فروش اسپانه، مقالات و منابع کاربردی و به روز از منابع بسیار معتبر علمی و حرفه ای فروش تهیه شده و در اختیار مدیران و کارشناسان فروش قرار خواهد گرفت.

فرصت یابی

ارائه کالا

رفع بهانه های عدم خرید

بستن فروش

مدیریت فروش

جهت اطلاعات بیشتر و ثبت نام و مشاوره اطلاعات خود را برای ما بگذارید.

با آموزشهای کاربردی، به فکر توسعه فردی خود باشید.